תקנון האגודה

אגודת הסטודנטים-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ע"ר 580433852

 

תקנון

1.     מבוא

1.1.          שם העמותה: אגודת הסטודנטים-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (ע"ר).

1.2.          כתובת העמותה: אצל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, רח' המעגל 7 ירושלים 95231

1.3.          הגדרות:

א.    "המכללה" – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

ב.     "האגודה" או "אגודת הסטודנטים" אגודת הסטודנטים- המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (ע"ר).

ג.      "הבחירות" – הבחירות למוסדות האגודה כמפורט בתקנון זה.

ד.        "הועד" – ועד אגודת הסטודנטים.

ה.      "סטודנט" או "תלמיד"  – מי שמוכר על ידי המכללה כסטודנט.

ו.    "החוק" – חוק העמותות, תש"ם-1980.                                                                                                                                           

ז.       "האסיפה הכללית" – כלל החברים באגודה.

ח.   "המועצה" – מועצת הסטודנטים של האגודה.

.          

 

 2.     מטרות אגודת הסטודנטים

2.1.          לפעול למען ציבור הסטודנטים במכללה, לשמור על תדמיתם, מעמדם האקדמאי ועצמאותם של הסטודנטים, בתוך המכללה ומחוצה לה.

2.2.          לייצג נאמנה את ציבור הסטודנטים במכללה כלפי מוסדות המכללה בכל העניינים האקדמאיים, הנוגעים ללימודים במכללה וכלפי כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם אחר.

2.3.          לפעול למען קידום האינטרסים של ציבור הסטודנטים במכללה בתוך תחומי המכללה ומחוצה לה, בהתאם להוראות תקנון זה ועפ"י החלטות מוסדות האגודה. כל זאת, באמצעות מפעלים ו/או חוגים ו/או כל אמצעי אחר עליו יחליטו מוסדות האגודה.

2.4.          לפעול למען פיתוח קשרים עם אגודות דומות בארץ ובחו"ל.

2.5.          לייצג את האגודה בפני אגודות ו/או גופים ו/או מוסדות חיצוניים ובכלל זה ארגוני הסטודנטים והאקדמאים בישראל, התאחדות הסטודנטים בישראל, המועצה להשכלה גבוהה, משרד החינוך והתרבות וכל גוף חיצוני אחר אשר לאגודה ו/או לסטודנטים החברים בה יש או יהיה קשר ו/או עניין כלשהו.

2.6.          לפעול לקיום שירותי עזר למען חברי האגודה ובכלל זה שירותים אקדמיים, מנהליים, לימודיים, משפטיים ואחרים.

2.7.          לפעול להשגת מלגות ו/או מענקי לימוד לחברי האגודה.

2.8.          לסייע לחברי האגודה בהשגת עבודה, רווחה ודיור.

2.9.          לפעול לפיתוח מפעלי ספורט, נופש, תרבות ובידור לרווחת חברי האגודה.

2.10.      לסייע לבוגרי המכללה בהשגת עבודה וקידום עניני הרווחה והחיים.

 

3.     עקרונות פעילות אגודת הסטודנטים

3.1.          האגודה אינה גוף פוליטי או גוף הנתמך על ידי מפלגות פוליטיות.

3.2.          האגודה תפעל במסגרת הסמכויות הקנויות לה בתקנון זה ועפ"י עקרונות המנהל התקין ובכלל זה, קיום מנגנון ביקורת עצמאי על כל פעולות האגודה.

3.3.          האגודה תפעל מתוך עקרון קיום שוויון זכויות מלא לכל ציבור הסטודנטים ללא הבדל לאום, דת, גזע, מין, נטייה מינית.

3.4.          האגודה תהא עצמאית בפעילותה ובלתי תלויה בפעולותיה בגורם חיצוני.

3.5.          האגודה תעודד כל פעילות ומעורבות סטודנטיאלית בפעילות האגודה בפרט, ובפעילות המכללה בכלל, לרבות מעורבות של סטודנטים בחברה הישראלית.

3.6.          האגודה תעמוד על קיומו ושמירתו של חופש הביטוי וההתארגנות במוסדות האגודה ובשטח המכללה.

3.7.      האגודה רשאית להקים חברה או תאגיד או להתקשר  עם גוף חיצוני לקידום מטרותיה ובלבד שרווחי החברה ישמשו למטרותיה ולא יחלקו לגורם אחר.

3.8.       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, האגודה איננה מייצגת ו/או אין בסמכותה לחייב ו/או לפעול בשם המכללה.

 

4.     נכסים ותקציבים

4.1.           נכסי האגודה  והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה.

 4.2.           חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

 

 פרק ראשון

1.   האסיפה הכללית

 

1.1.      האסיפה הכללית היא הגוף העליון של האגודה, ואסיפה רגילה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה והיא תתקיים אחת לשנה לפחות, אך הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן על-פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי האגודה.

1.2.      זכות ההצבעה באסיפה הכללית תהא לכל חבר באגודה.

1.3       החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות  רגיל של המצביעים.

1.4       החלטות החתומות על ידי כל חברי האגודה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43 (א) לחוק.

1.5       אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האגודה היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להחליט אף אם פחת מספר הנוכחים.

1.6       לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה הכללית כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהי מספר אשר יהיה.

1.7       לאסיפה הכללית יהיו כל הסמכויות הקבועות בחוק, אך כל עוד מספר החברים באגודה עולה על הנקוב בסעיף 24 לחוק, האסיפה הכללית תתקיים באמצעות נציגים כמפורט בתקנון זה.

 

פרק שני

1.     חברות באגודת הסטודנטים

1.1            אדם החפץ להיות חבר באגודה או לחדש את חברותו ועונה לקריטריונים המפורטים בסעיף 1.2, יגיש בקשה בכתב בטופס המתאים, כפי שנקבע בסעיף 1.א של התקנון המצוי שבחוק העמותות או יצטרף כחבר לפי ההודעה של המכללה/האגודה, אם מדובר בהרשמה מרוכזת.

1.2            כשר להגיש בקשה כל מי שמקיים את כל התנאים שלהלן, בעת הגשת הבקשה:

           א.    לומד בפועל במכללה והוא מוכר על ידי המכללה כתלמיד או סטודנט  מן המניין, בתור תלמיד או סטודנט סדיר או לא סדיר.

           ב.     שילם לאגודה את דמי החבר.

1.3            חברות באגודה הינה אישית, איננה ניתנת להעברה ואיננה עוברת בירושה.

1.4            האגודה תנהל פנקס חברים, ותרשום בו כל חבר, שמו המלא, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו, תאריך פקיעתה ופרטים נוספים.

1.5            החברות באגודה תחל ביום הגשת הבקשה להצטרפות לפי סעיף 1.1 לעיל.

1.6            החברות בעמותה פוקעת בקרות אחד או יותר מאלה:

        א.    עם סיום לימודיו של החבר, מכל סיבה שהיא.

        ב.     בפרישתו של החבר מן האגודה, על ידי הודעתו בכתב לועד העמותה 30 יום מראש.

        ג.      הוצאת חבר על פי החלטת שני שליש לפחות מכלל חברי הועד לתקופת זמן מוגבלת או בלתי מוגבלת, על פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 2.1.

 

2.   פרישת והוצאת חברים

2.1.       ועד האגודה רשאי להחליט על הוצאת חבר מהאגודה לתקופה מוגבלת או לזמן בלתי מוגבל ברוב של שני שליש מכלל חברי הועד, כל זאת עפ"י אחד מן הטעמים הבאים בלבד:

      א.    החבר לא שילם לאגודה את המגיע לה ממנו, ובכלל זה את דמי החבר או כל תשלום אחר אשר נקבע כתשלום חובה על ידי ועד האגודה החל על חבר באגודה.

      ב.     החבר לא קיים את הוראות התקנון.

      ג.      החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.

      ד.     החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון

צור קשר